Wijkvereniging HoornesRijnsoever

 

De Geschiedenis van Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever.

 

Januari 1971 kwamen drie dames Mevrouw Hoog - van Zaltbommel, Mevrouw Neyeboer - Zuiddam en Mevrouw van der Plas - Verdoes op het idee om in de nog groeiende wijk Hoornes een wijkvereniging op te richten. Deze drie dames hebben nog een aantal mensen weten te motiveren en op 21 januari 1971 kwamen ze voor de eerste keer officieel bij elkaar. Op deze vergadering waar dus de wijkvereniging is geboren werd besloten om op 27 januari weer een vergadering te houden. dit gebeurde in de kantine van de N.C.I. (Canda) die deze gratis beschikbaar stelde, en werd voorgezeten door mevrouw Neyeboer.


Een twintigtal mensen waren aanwezig en er kon een voorlopig bestuur worden samengesteld met als voorzitter Dhr. W.A. P. de Bie. Dit bestuur kreeg ook in het vervolg een fantastische medewerking van de Canda en zo kon men op 27 maart 1971 de eerste georganiseerde klaverjasdrive in de Hoornes houden. U begrijpt dat wij onze drie initiatiefnemers met de mensen die het eerste bestuur vormden en de Canda nog steeds dankbaar zijn dat zij de eerste moeilijke stappen hebben genomen.


Het bestuur, dat vol energie zat, wist dat het belangrijk was om "aan de weg te timmeren" en dat blijkt uit het feit dat in maart 1971 het eerste exemplaar van de wijkkrant "Het Hoornesgeschal" het licht zag. Reeds in april kon men rekenen op 24 medewerkers en had de penningmeester reeds 960 leden ingeschreven. Al snel wist men dat het oprichtingsmotto "alleen met elkaar maken wij de Hoornes leefbaar" waar kon maken door met de jeugd te beginnen en op 12 april werd de eerste paasei-zoekwedstrijd gehouden die een groot succes werd.


De activiteiten gingen zich uitbreiden, en om er enkele te noemen; 13 april oprichting van de crèche, op 30 april een koninginnefeest met 1500 kinderen op het terrein bij de Treubstraat. Op 14 juli krijgen we van de Prins Willem Alexanderschool toestemming om gebruik te maken van een vergaderruimte (welke onder tussen ook onmisbaar was geworden want altijd bij iemand thuis vergaderen was ook niet alles.)


Op 10 juni 1971, de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering, een triest opkomen van 43  van de ruim 1000 leden. (maar dat blijkt bij de meeste verenigingen zo te zijn)

Dhr. de Bie blijft aan als voorzitter en de activiteiten groeien. Vooral de jeugd maakt een expansie mee want men dacht terecht " wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"

Een jaar na de oprichting, in januari 1972 doet de cultuur z'n intrede in de wijkvereniging. namelijk de oprichting van de toneelgroep " De Hoornes comedie" door mevrouw Jamoel.


Op 20 januari 1972 komt er een mijlpaal in de vereniging namelijk de Rabobank die in het houten noodgebouwtje zat aan de Hoorneslaan gaat verhuizen naar het Hoornesplein. Voor ons een geluk want dit noodgebouwtje wordt ons geschonken. Dit betekende voor de vereniging een eigen gebouw, maar als wijkgebouw wat klein, zodat wij van aannemer van der Plas een bouwkeet kregen die de uitbreiding van het gebouw betekende. De ingrijpende verbouwing duurde van juni tot en met december '72 en op 15 december werd de officiële opening van "Wijkcentrum Hoornes" verricht door J. van der Marel, voorzitter van de coöp. Raiffeisenbank. De inventaris voor het gebouw werd gefinancierd van 7.000,- gulden subsidie die ondertussen door de gemeente beschikbaar was gesteld en daardoor de wijkvereniging de erkenning gaf die deze verdiende. 


Nu kon de wijkvereniging in "eigen huis" echt aan de slag met 53% van de gezinnen in de Hoornes die lid waren. Toch komen er begin 1973 een tweetal tegenvallers, de eerste was de opkomst bij de eerste nieuwjaarsreceptie, helaas gaven slechts 2 leden blijk van hun belangstelling. De tweede tegenvaller was een cadeautje van de fiscus namelijk      f. 3200,- schenkingsrecht naar aanleiding van het gebouw wat ons was geschonken. Gelukkig kon dit d.m.v. een bezwaarschrift, en wat heen en weer gepraat en zelfs een bezoek van de belastinginspecteur teniet worden gedaan.

Op 26 januari 1973 is het eerste optreden van de "Hoornes comedie" met het stuk "Het hing in de lucht". Het wordt een groot succes en ze gaan door. In juni 1973 komt er een noodkreet van de redactie van de wijkkrant: "Geen hulp, dan de volgende maand geen krant", maar u ziet we zijn er nog. Dan de tweede mijlpaal in het bestaan van de vereniging op 22 augustus 1973 worden de statuten onder nr. 122 Koninklijk besluit goedgekeurd voorwaar een prestatie na slechts 2,5 jaar bestaan.


Op 1 november 1973 krijgt de Hoornes officieel buren want het bestemmingsplan Rijnsoever wordt goedgekeurd en dit heeft voor het verdere verloop van de vereniging ook gevolgen. Ons eigen gebouwtje barst uit z'n voegen van alle activiteiten en na lange gesprekken met de gemeente kunnen wij de leeg gekomen kleuterschool aan de Suurmondstraat krijgen. Dit betekende weer verbouwen, maar het was de moeite waard een eigen gebouw met meerdere zalen voor nog meer activiteiten. Op 26 oktober 1974 wordt de opening door de eerste burgeres mevrouw Vermeulen verricht. Ja een groter gebouw dus grotere activiteiten. Maart 1975 gaat de dansclub van start en in november 1975 zag de carnavalsgroep de Rijnhoornvlegels het "levenslicht"


Mede het feit dat de wijkvereniging nog steeds vecht voor een "eigen gebouw" in plaats van tijdelijk gebruik van de kleuterschool wordt de centrale accommodatie gebouwd waarvoor de eerste paal op 26 september 1975 de grond in gaat en waarmee ook een toekomstig nieuwe periode voor de vereniging wordt ingeluid. We werden vrijwel gedwongen om ons gebouw te verlaten en onze intrek te nemen in het Tripodia.


Maart 1975 werd ons eerste lustrum gevierd met het hijsen van onze eigen vlag bij het "Rabo gebouwtje". Het Tripodia was gereed en 13 januari 1977 werd het gedeelte van de wijkvereniging geopend door wethouder H. Haasnoot. Hoewel niet echt gelukkig in het Tripodia konden we er wel heel grote activiteiten ontplooien, omdat er een zaal is voor 600 personen, het is de wijkvereniging regelmatig gelukt om de "tent" vol te krijgen. De problemen zijn nog niet weg en we blijven "vechten" voor een wijkgebouw.


Dan in mei 1979 kunnen en willen we er niet meer om heen, de wijkvereniging is er niet alleen voor de Hoornes maar ook voor Rijnsoever, zodat de vereniging statutair een naamswijziging ondergaat en voortaan wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever gaat heten.

De redactie van de wijkkrant gaat dan ook vanaf augustus de naam wijzigen in "Rijnhoorngeschal". Op 21 september 1979 de eerste actieavond ten bate van de sport gehandicapten met een opbrengst van 4.434,35 gulden. Nu de naam van de vereniging was gewijzigd moest ook het logo aangepast worden. Inge de Jong ontwerpt in september 1980 het scheepje met in de zeilen de R en de H. Omstreeks oktober 1980 werd het open huis opgericht.

Wederom een lustrum. De tweede, het wordt in Tripodia een spektakel met allerlei jubileum - activiteiten en een receptie die er zijn mocht. Nog steeds is de vereniging bezig en in januari 1981 komt er naast het klaverjassen het jokeren er bij. De wijkkrant die steeds meer gaat kosten, meer oplagen en steeds hogere drukkosten, zorgen ervoor dat vanaf april 1981 gedrukt gaat worden uit eigen drukkerij. Na tien jaar geweldige medewerking van drukkerij Wouda gaan we proberen het zelf te doen hetgeen een uitdaging is voor de medewerkers van de uw wijkkrant. Helaas zit het niet altijd mee. In april word de paasei zoekwedstrijd een complete afgang. De "Oudere" jeugd moest zo nodig de eieren die vooral voor de hele kleintjes zo voor het grijpen lagen weghalen en stukgooien. Een teleurstelling voor de kinderen en medewerkers.


Zomer 1981 de majorettepelotons Horijnia's en Starlights behalen veel eerste prijzen op festivals in binnen en buitenland. In september 1981 word de werkgroep wijkontwikkeling een nieuw leven ingeblazen door Dhr. Blase. Wethouder van Oosten stapt uit de gemeenteraad en Dhr. Vink volgt hem op. Dit bleek van groot belang voor de vereniging. Hij zou veel goeds doen voor de verenging.

Een ledenwerf actie leverde 102 nieuwe leden op, en in december 1982 word United Girls opgericht. Een show selectie uit de Starlights. In februari 1982 doet de wijkvereniging mee aan de hulpactie voor Polen, werken voor een wijk waar je noot zult komen is ook belangrijk. Door verwikkelingen over het wel of niet publiceren van bepaalde artikelen in de wijkkrant stapt de volledige redactie van het Rijnhoorngeschal op. Op de ledenvergadering van 26 maart 1982 wordt een vormfout gemaakt. Dit geeft aanleiding tot veel beroering en een extra ledenvergadering die op 12 mei 1982 wordt gehouden. OP deze vergadering komen 2 moties tegen de eerste secretaressen en het bestuur bestaat nog slechts uit 5 leden Het resultaat hiervan is dat op 26 augustus weer een nieuwe ledenvergadering wordt gehouden. Nu worden gelukkig de problemen opgelost.


Dan in het 15 jarig jubileum krijgt de wijkvereniging op 8 juli 1982 de sleutel van de ex- kleuterschool "de Schelp". Dit moet het nieuwe wijkgebouw gaan worden en is er weer een grootscheepse verbouwing op komst.

Op 3 augustus is er weer een nieuwe redactie en eindredacteur wordt de Dhr. Blase. De oplage gaat van 2.500 naar 4.000 exemplaren In november 1982 wordt het wijkgebouw bijna door brand verwoest voordat het klaar is. Gelukkig zijn de bewoners oplettend en zo kan de, ( door vandalen gestichte) brand worden geblust. De verbouwing gaat nog steeds door en in februari 1983 geeft Gedeputeerde Staten de toestemming tot de bouw van de grote zaal.


Op 8 juni 1983 verricht Burgermeester Bos de officiële opening van ons wijkgebouw aan de van Houtenstraat. We waren natuurlijk al een beetje bezig maar vanaf nu konden we echt van start. De jaarlijkse fiets - avond vierdaagse werd gereden van 9 t/m 12 augustus. Ook de BBQ avond in de zomer is succesvol. In oktober 1983 wordt voor de vijfde maal de actieavond voor sportgehandicapten gehouden. Opbrengst ruim 4.500,- gulden. Op 3 december 1983 is er een nieuwe activiteit opgericht "Biljartclub Het Gangetje" In 1984 wordt de krant creatief en gaat de vernieuwde kop van de krant in kleur drukken. Op 30 april 1984 organiseerde de wijkvereniging en bedrijven in 't Heen samen voor de eerste keer koninginnefeest met als motto "Ambachtsweg - Oranjeweg". Een grandioos spektakel wat er veel mensen trok, zodat men zelfs in het dorp konden merken dat we bezig waren.